Ngày 1-2/3/2021, đã diễn ra cuộc họp trực tuyến khởi động dự án «Hóa học định hướng tương lai – FOREST”.

Nội dung của cuộc họp bao gồm giới thiệu ngắn gọn về các bên tham gia dự án, các bài trình bày và thảo luận các gói công việc chính của dự án.